O Nas

Stowarzyszenie Techniczne w Skawinie

W dniu 15.12.2010 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Technicznego w Skawinie, w którym udział wzięło 28 członków założycieli. Rozpoczął się proces rejestracji oraz uzyskiwania niezbędnych dokumentów. Zakończył się on z dniem 29.03.2011 roku.

Rejestry:

 • Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000380755
 • Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 121482235
 • Urząd Skarbowy – nr NIP: 944-223-30-07

Powołane zostały organy statutowe w postaci trzyosobowego Zarządu oraz trzyosobowej Komisji Rewizyjnej.

  • Propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryki dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju,
  • Inicjowanie i popieranie twórczorci naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych; popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców,
  • Działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
  • Działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego,
  • Oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej,
  • Krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii,
  • Integrowanie środowiska i tworzenie przyjacielskich więzi członków,
  • Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami elektryków,
  • Działanie wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
  • Działania na rzecz rozwoju i promocji odnawialnych źródeł energii oraz energetyki proekologicznej